TKB - Lịch thi

BMTU

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông

59
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần ngành Dược (Đợt 1) học kỳ II năm học 2018 - 2019

Lịch thi kết thúc học phần ngành Dược (Đợt 1) học kỳ II năm học 2018 - 2019

48
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa

Lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa

63
BMTU

Kế hoạch đào tạo và TKB học kỳ I năm học 2018 - 2019 lớp 17DLT04A-B

Kế hoạch đào tạo và TKB học kỳ I năm học 2018 - 2019 lớp 17DLT04A-B

52
BMTU

Kế hoạch thực tập lâm sàng học phần Ngoại cơ sở và Nội bệnh lý 1 (Sinh viên Y3)

Kế hoạch thực tập lâm sàng học phần Ngoại cơ sở và Nội bệnh lý 1 (Sinh viên Y3)

409
BMTU

Thông báo Thời khóa biểu lớp 17YA1-2

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 17YA1-2

161
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 16YCQ02A-B

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 16YCQ02A-B

88
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 15YCQ01A-B-C

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 15YCQ01A-B-C

75
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 17DA1-2

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 17DA1-2

534
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 16DCQ03A-B-C-D

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 16DCQ03A-B-C-D

393
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 15DCQ02B-C-D-E

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 15DCQ02B-C-D-E

804
BMTU

Thời khóa biểu lớp 14DCQ01A và 15DCQ02A

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu lớp 14DCQ01A và 15DCQ02A (Có file kèm theo)

164
BMTU

Lịch thi lại các lớp Đại học liên thông ngành Dược

Lịch thi lại các lớp Đại học liên thông ngành Dược

162
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 các lớp Dược Chính quy

Trường Đại học Buôn Ma Thuột Thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 các lớp Dược Chính quy (Lịch thi kèm theo)

677
BMTU

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa (các lớp 16YCQ02A, 16YCQ02B)

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa (các lớp 16YCQ02A, 16YCQ02B)

221
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - đợt 2 ngành Y đa khoa

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - đợt 2 ngành Y đa khoa

341
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông

151