Quy chế - Quy định

BMTU

Ba công khai

Ba công khai Trường Đại học Buôn Ma Thuột

91
BMTU

Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

204
BMTU

Quy định Tổ chức học lại, thi lại, học và thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ đại học

Quy định Tổ chức học lại, thi lại, học và thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ đại học

110
BMTU

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ

420
BMTU

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ)

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ)

448