Quy chế - Quy định

BMTU

Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

98
BMTU

Quy định Tổ chức học lại, thi lại, học và thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ đại học

Quy định Tổ chức học lại, thi lại, học và thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ đại học

24
BMTU

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ

41
BMTU

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ)

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ)

342